překladatelské
služby

objednávka /
kalkulace překladu

překladatelé

obchodní podmínky

+420 724 878 793

office@newtranslator.cz

 

Kvalitní překlady textů

Kvalitní překlad textu je výsledkem řady procesů, které ovlivňují jeho vyhotovení. Ve stručnosti se jedná o racionální zadání překladu klientem, výběr vhodného překladatele, vlastní práci na překladu a kontrolu překladu.

Jsme přesvědčeni, že úkolem profesionální překladatelské agentury je právě koordinovat tyto jednotlivé procesy a zajišťovat potřebnou komunikaci mezi zákazníkem a překladateli o každém překladu textu / překladatelské zakázce.

Kvalita našich služeb je proto založena na těchto principech:

 1. Překladatelské zadání

  Se zákazníky komunikujeme o jejich požadavcích a snažíme se od nich získat všechny potřebné informace a podklady pro úspěšné vyhotovení kvalitního překladu. Někdy také pomáháme optimalizovat rozsah plánovaného překladu vzhledem k jeho budoucímu užití.
 2. Překladatelé

  Vhodné překladatele vybíráme nejen podle jazykové kombinace překladu, ale také podle jejich oborové specializace. Naši překladatelé procházejí přísným hodnocením. Spolupracujeme jen s těmi nejlepšími, a proto požadujeme, aby splňovali kritérium vysokoškolského vzdělání a prokázali schopnost vyhotovovat vynikající odborné překlady textů. Překladatele testujeme nejen na jejich jazykové dovednosti, ale také na odborné znalosti ve zvolených oborech překladu.
 3. Práce na překladu textu

  Naši překladatelé jsou zavázáni důsledně dodržovat profesionální pracovní postupy, které zahrnují obsahovou a stylistickou analýzu výchozího textu, volbu vhodné překladatelské metody, rešerše, vyhledávání v informačních zdrojích a konzultace s odborníkem nebo kontaktní osobou určenou zákazníkem, je-li to potřebné. V případech rozsáhlejších zakázek a týmových překladů textů uplatňujeme pravidla pro sdílení odborné terminologie, zajištění kompletizace a finalizace zakázky včetně sjednocení odborné terminologie a stylu.
 4. Kontroly překladu textu

  Kontrolu překladu provádíme v několika stupních: kontrola překladatelem, kontrola korektorem překladu (jazyková a odborná korektura), kontrola překladatelskou agenturou (zejména kontrola formálních náležitostí překladu) a kontrola odborným kontrolorem (zpravidla u vysoce odborných textů).
 5. Komunikace se zákazníkem

  Aby výsledný kvalitní překlad optimálně splnil stanovený účel, komunikujeme se zákazníky i o méně běžných otázkách, jako jsou firemní styl, terminologické preference, požadavky na médium dodání překladu textu, formátování a typografická úpravu textu. Dostatečná komunikace mezi zákazníkem, agenturou a překladateli je klíčovou podmínkou pro úspěšný výsledek spolupráce.
 6. Profesionální přístup překladatelské agentury

  Garantujeme dodržování dohod a splnění závazků vyplývajících z objednaných služeb. Překlady textů např. vyhotovujeme v co nejkratších termínech, ale vždy v takových, aby překladatelé svoji práci ještě zvládli v očekávané kvalitě.